ReglementDe bovenstaande ondergetekenden verklaren als volgt te zijn overeengekomen om dit reglement te volgen en na te leven gedurende de hele Lan-Party.

Artikel 1:
Algemene voorwaarden : Algemene regels

Elk natuurlijk persoon verbindt zich automatisch aan dit reglement bij registratie van deelname. Dit betreft eveneens bezoekers bij het binnentreden van het domein. Kortom: “het reglement is onverkort van toepassing en geldt voor iedereen.”

De organisatoren zullen gegevens verwerken met inachtneming van de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens die bij de registratie worden ingediend, zullen gedurende 1 jaar opgeslagen worden in de databank. Voor alle gegevens die verzonden worden per e-mail, aanvaardt de deelnemer dat de organisatoren deze gegevensb bewaart. Overeenkomstig voorgemelde wet kan iedere deelnemer zijn/haar gegevens bij de organisator opvragen en ze corrigeren, alsook er kosteloos verzet tegen aantekenen.

De organisatie behoudt zich het recht om bij het binnenkomen de bagage en rugzakken te controleren op verboden goederen. Bij het vinden van ongepaste goederen worden deze door de organisatoren in bewaring gehouden gedurende het hele evenement. Na afloop van het evenement zullen de goederen teruggegeven worden aan de eigenaar in kwestie.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemers en bezoekers in welke vorm ook. De organisatoren zijn, behoudens bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade.

Indirecte schade is o.a. verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, schade aan derden.

De verzamelde gegevens over de activiteit van de deelnemer tijdens het verloop van De warmste LAN hebben betrekking tot de aansluitingen en niet op de inhoud. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden gedurende een jaar bewaard. Ondanks dat de gegevens vertrouwelijk zijn, kunnen deze worden meegedeeld aan de gerechtelijke overheid op vorderingen die overeenkomstig zijn met het Wetboek van Strafvordering.

De deelnemers aanvaarden dat hun gegevens, inclusief nickname en/of hun foto, gepubliceerd kunnen worden. Hier valt ook het reproduceren van beeltenis of portret aan het publieke op elke wijze onder. Daarbij inbegrepen via film en streaming. Dit onder andere op websites, Facebook en andere communicatiemiddelen van de organisators of organisatie.

Artikel 2:
Algemene voorwaarden : Deelname

Bij registratie verklaart elke deelnemer automatisch akkoord te gaan met het reglement en de algemene voorwaarden.

De organisatie behoudt zich het recht om voor het evenement een toegangsprijs te vragen aan zijn deelnemers. De toegang tot het evenement is enkel en alleen geldig na het betalen van de volledige toegangsprijs.

Ieder natuurlijk persoon kan deelnemen aan De Warmste LAN. Indien de persoon jonger is dan 18 jaar wordt er schriftelijke toestemming gevraagd aan de ouder(s)/voogd. De jongere moet deze toestemming op elk ogenblik kunnen voorleggen aan de crewmember van De Warmste LAN.

Iedere deelnemer die toegang wenst tot De Warmste LAN moet zich aan de kassa aanmelden met Identiteitskaart. De polsband die de deelnemer aan de kassa krijgt is het toegangsbewijs gedurende het hele evenement. Bij verlies zal er een forfaitair bedrag van 10,00 euro aangerekend worden.

Elke deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij via zijn computer gebruikt, consulteert, opvraagt of doorstuurt. De Warmste LAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor inbreuken die derden of andere deelnemers plegen op de bepalingen van dit reglement. De wettelijke bepalingen in het algemeen en op de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten in het bijzonder. Dit via het netwerk en de infrastructuur van De Warmste LAN. Wel kan er bij een door de crewmembers vastgestelde inbreuk besloten worden om de desbetreffende persoon onmiddellijk uit te sluiten of te verwijderen zonder het inschrijfgeld retour te doen.

Op het ogenblik van de inschrijving verbindt de deelnemer zich er toe het manueel of automatisch toegekende IP-adres niet te wijzigen. De wijziging van die parameters is een schending van het reglement. Ook het gebruik van sofware om de diensten vast te stellen die toegankelijk zijn op de computers aangesloten op het netwerk van De Warmste LAN vallen hier onder. Dit is namelijk strikt beperkt tot de organisators en vormt een geldige reden tot uitsluiting van De Warmste LAN zonder teruggave van het inschrijvingsgeld.

Artikel 3:
Algemene voorwaarden : Gebruik van het netwerk

Elke deelnemer is aansprakelijk voor gebruik van het netwerk. Hiermee zal elke deelnemer de organisator schadeloos stellen voor alle kosten en schade (zowel directe als indirecte) die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en de infrastructuur die door de deelnemer of door een derde partij wordt gebruikt. Hij zal ook de organisator vrijwaren tegen daaruit voortvloeiende vorderingen van derden. Het netwerk en de infrastructuur mogen uitsluitend gebruikt worden voor de wettelijk toegestane doeleinden. Het is onder meer ten strengste verboden om een verbinding te maken of materiaal te verzenden, te ontvangen, te uploaden of te downloaden, te gebruiken of opnieuw te gebruiken waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik :

a. Bedreigend, obsceen of frauduleus is.
b. Een inbreuk pleegt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.
c. Een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit.
d. Enigerlei andere illegale handelingen vormt met o.a. pornografie, racisme, …

Zoals reeds hierboven vermeld, is de organisatie niet aansprakelijk voor de inbreuken die de deelnemers via het netwerk plegen en zal elke deelnemer zelf verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die uit het onrechtmatig gebruikt voortvloeit.

Het netwerk dat aan de deelnemer aangeboden wordt, fungeert slechts als een doorgeefluik van informatie. Dit is volgens de voorwaarden opgelegd in artikel 18 van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de grondwet. Met betrekking tot het leveren van een dienst heeft De Warmste LAN, volgens artikel 21 van diezelfde wet, geen algemene verplichtingen om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan. Noch om actief te zoeken naar feiten en omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.

Het is ten strengste verboden om het netwerk en de infrastructuur van De Warmste LAN te gebruiken voor het volgende: elke actie die leidt tot illegale toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken, de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP-netwerk en de dienst van De Warmste LAN, het in het gedrang brengen van het gebruik of de prestatiecapaciteit van andere deelnemers, het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens, beschadiging of vernietiging van gegevens of van hun betrouwbaarheid, het in gevaar brengen of de aantasting van de persoonsgegevens van derden in het algemeen of van andere deelnemers of gebruikers van het netwerk in het bijzonder. Zowel het binnenbrengen als het gebruik van illegale software is ten strengste verboden.

Elke applicatie die het netwerk of de infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke manier dan ook, zal beschouwd worden als potentieel offensief gebruik van het netwerk en is verboden. De deelnemers zullen geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van De Warmste LAN of tegenover enig ander systeem.

Het is verboden servers of diensten op het netwerk in te stellen zonder de uitdrukkelijke toelating van de crewleden. Het volgende kan als dienst beschouwd worden : delen van hulpmiddelen zoals gedeelde repertoriums (« shares ») en peer2peer functionaliteiten. Daar de organisator de netwerkbeheerder is, kan hij technische tests uitvoeren om de veiligheid ervan te vrijwaren. Die tests kunnen betrekking hebben op het toezicht van de op elke computer geopende TCP/IP poorten.

De internettoegang is beperkt tot de behoeften van het spelen en te communiceren met andere deelnemers. Het gebruik van de server wordt ter beschikking van de deelnemers gesteld en biedt toegang op het internet via een proxyserver systeem. De deelnemers zijn dan ook in deze hoedanigheid verwittigd dat de sporen van de activiteiten van proxy door de organisatie worden bewaard en in geval van overtreding worden uitgeleverd aan de gerechtelijke overheidsinstanties.

De organisatoren en/of crewleden kunnen elke deelnemer van het evenement uitsluiten. In dit geval gaat het er om of die deelnemer afbeeldingen of films die strijdig zijn met de goede zeden te zien geeft, aanzet geeft om die te tonen of te downloaden/uploaden. De deelnemer wordt individueel verwittigd ingeval hij deze normen niet naleeft.

Artikel 4:
Algemene voorwaarden: Gebruik van de zaal

Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen. De organisatie behoudt zich dan ook het recht voor om het consumeren van alcoholische dranken in de zaal te weigeren. Hieronder vallen alle alcoholische dranken van bier tot geestelijke dranken.

Ook kan er een spontane bagagecontrole worden gedaan, de crew vraagt dan ook om hieraan mee te werken. Indien er toch verboden middelen gevonden worden, kan de crew beslissen u de toegang tot De Warmste LAN te weigeren.

Iedereen is verplicht alle doorgangen en uitgangen vrij te houden om een goede en veilige evacuatie mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor deelnemers, crewleden als bezoekers. Elk voertuig, toestel of ander object dat de potentiële evacuatie verhindert, kan door De Warmste LAN verwijderd worden. De eventuele kosten die optreden bij het verwijderen van het object zullen worden doorgerekend aan de eigenaar. Deze kosten kunnen niet teruggevorderd worden van De Warmste LAN of Kampvuur.

In geval van strafrechtelijke overtredingen die begaan worden in de lokalen of door het gebruik van het door de organisatoren ter beschikking gestelde netwerk, brengen die laatste feiten ter kennis van de gerechtelijke overheid. De organisatoren delen de nuttige gegevens mee om de waarheid te ontdekken. Indien er schade aan het gebouw, materieel, derden of de organisator wordt veroorzaakt, is alleen de deelnemer hiervoor burgerlijk aansprakelijk.

In de zalen/gebouwen waar De Warmste LAN plaatsvindt, is er een strikt rookverbod dat geldt voor iedereen. Het bezit, gebruik of de verkoop van illegale drugs is ten allen tijde ten strengste verboden voor iedereen. Bij zware overtredingen zal de politie ingelicht worden!

Op De Warmste LAN zijn versterkers en andere speakers niet toegestaan. Voor het respect van de buren, medegamers en crewleden raden wij u aan om een headset te gebruiken. Indien de organisatie toch klachten ontvangt van geluidsoverlast afkomstig van uw apparatuur dan wordt er een waarschuwing gegeven om het geluid te verlagen. Indien u hier geen gehoor aan geeft, gaan de organisatie of crewleden over tot de inbeslagname van de betreffende apparatuur tot het einde van het evenement.

Het is verboden om in en rond de gebouwen van De Warmste LAN zendmateriaal te gebruiken dat werkt op PMR446 band, tenzij met specifieke toestemming van de organisatie. Alle toestellen die hier onder vallen en zonder toestemming gebruikt worden, zullen in beslag genomen worden tot het einde van het evenement.

De Warmste LAN staat toe dat er gegeten en gedronken mag worden in de zaal, maar verwacht wel dat je het afval in de voorziene vuilnisbakken gooit. Dit wordt verwacht om er voor te zorgen dat alles netjes blijft. Doe je dit niet dan zal een waarschuwing volgen.

Het is toegestaan om eigen dranken te consumeren op het evenement. Als hier gebruik van alcohol wordt vastgesteld behouden de crewleden zicht her recht om dranken in beslag te nemen. Dit is dan ook de eerste en laatste waarschuwing. Indien de crew/admins u meerdere keren moeten wijzen op deze regels, volgt er een sanctie.

Artikel 5:
Algemene voorwaarden: Adverteren en verkopen

Distributie of adverteren op De Warmste LAN is strikt verboden, tenzij dit op voorhand met een schriftelijke goedkeuring toegekend is door de organisatie.

Het voeren van commerciële activiteiten zoals: het verkopen, kopen of het leveren van goederen op De Warmste LAN zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

Bij het niet naleven van deze regels wordt een compensatie gevraagd voor de commerciële schade aan de organisatie en zijn sponsors te vergoeden.

Artikel 6:
Gedragscode : Algemene voorwaarden

De gedragscode zal door de organisatie worden gebruikt in gevallen van wangedrag, conflicten of ongebruikelijke situaties. De crew zal maatregelen nemen indien deze eenvoudige richtlijnen overtreden worden. Deze maatregelen kunnen variëren van waarschuwingen tot in extreme gevallen verwijdering van De Warmste LAN. Elk geval van wangedrag, gebrek aan respect of onrechtmatige activiteiten worden beoordeeld door de crew.

Artikel 7:
Gedragscode : Parkeerplaats

Er is voldoende parkeergelegenheid voorzien voor alle deelnemers en bezoekers. Enkel en alleen voor het laden en lossen van de materialen wordt er toegestaan dat de deelnemers zich even parkeren voor de deuren van de gebouwen. Na het laden en lossen wordt er dan ook gevraagd om de wagens onmiddellijk te verwijderen en deze te plaatsen op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen, zodat de toegang tot het gebouw gevrijwaard blijft.

Artikel 8:
Gedragscode : Tijdens het evenement

We verwachten dat iedere deelnemer, bezoeker en crewlid vriendelijk is en zich gedraagt als een volwassen persoon. Elke vorm van verbale intimidatie, zoals bedreigingen, fysiek geweld en beledigingen worden niet getolereerd. De crewleden en admins kunnen in extreme gevallen overgaan tot het verwijderen zonder enige restitutie.

In de nachten hoeft er geen complete stilte te zijn, maar we vragen wel om in gedachten te houden dat andere deelnemers wel kunnen slapen. We vragen dan ook de volumes ‘s nachts zoveel mogelijk te beperken.

Roken wordt in geen enkel geval toegestaan in de zaal en als je wenst te roken, begeef je dan naar de aangewezen rookplaats en maak gebruik van de asbakken. Merken we toch dat je in de zaal rookt dan krijg je allereerst een waarschuwing, daarna kan de crew beslissen of men u al dan niet van het evenement verwijdert.

Eten en drinken is toegestaan in de zaal. Er wordt wel van elke deelnemer verwacht dat de borden, flessen en enig andere soort afval in de daarin voorziene vuilnisbakken gegooid wordt of terug aan de keuken bezorgd wordt.

Er wordt van elke deelnemer verwacht dat hij alle deelnemers ten allen tijde respecteert, bij enige vaststelling van ongepast gedrag wordt er een waarschuwing gegeven, bij meerdere overtredingen kan de crew overleggen voor een uitsluiting van De Warmste LAN.

Als crewleden en organisators van De Warmste LAN staan wij garant voor het goede verloop van het evenement. Je mag te allen tijde de crew contacteren voor vragen, er zijn immers geen domme vragen enkel domme antwoorden. De crew zal je ten allen tijde helpen met problemen of doorverwijzen naar de juiste persoon die je helpen kan.

Artikel 9:
Gedragscode : Crewleden en admins

Als crewleden en organisators van De Warmste LAN staan wij garant voor het goede verloop van het evenement. Je mag te allen tijde de crew contacteren voor vragen, er zijn immers geen domme vragen enkel domme antwoorden. De crew zal je te allen tijde helpen met problemen of doorverwijzen naar de juiste persoon die je helpen kan.

Er wordt verwacht dat alle deelnemers en gasten de crew en admins niet aanvallen tijdens situaties zoals potentiele server downtime, netwerkproblemen, enz. Wees geduldig, de crew lost de mogelijke problemen zo snel als mogelijk op.

Artikel 10:
Nietigheid en toepasselijk recht

Het nietig verklaren van één of meerdere punten in dit reglement zal niet voorkomen dat andere artikels blijven gelden. Alle contracten, diensten en producten van De Warmste LAN zijn onderschikt aan de Belgische Wetgeving.

Alle geschillen die tussen de verschillende partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van een onrechtmatige daad, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijking, zullen eerst worden beslecht in een goed overleg. Indien dit overleg geen resultaat geeft, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen. Een geschil is een geschil indien één van de partijen dit bij aangetekend schrijven stelt.